top of page

Vliegen met een drone...Fantastische beelden. Maar wat als...?

Bij sommige maatschappijen is een drone tot 10kg verzekerd in de familiale verzekering. Het moet dan gaan om een loutere hobby. Bij andere maatschappijen gelden andere voorwaarden. Veel regels en vaak een ongeluk(je). Informeren is dus de boodschap.

Kent u trouwens de rechtsbijstand voor drones al?

Enkele verzekerde voorbeelden: - Uw drone vliegt tegen een auto. De gevolgen zijn zwaar: de auto crasht en de bestuurder overlijdt. Uw klant wordt vervolgd voor onvrijwillige slagen en verwondingen en moet voor de rechtbank verschijnen. - De drone staat klaar voor vertrek, maar een toeschouwer trapt deze volledig stuk. U wil een schadevergoeding. - U bent eigenaar van een drone en heeft een juridisch conflict met een verkoper, handelaar of fabrikant. - Er ontstaat een geschil met de federale overheidsdienst Mobiliteit voor inbreuken op de luchtvaartregeling of vliegvergunning. - Er is een probleem met een contract afgesloten met huurders/gebruikers van de verzekerde drone (hiervoor dient de optie ‘Contracten afgesloten te worden').

Wie is verzekerd?

De verzekerde als eigenaar en als houder van de drone met inschrijvingsnummer

vermeld op het verzekeringsattest.

Wat is niet verzekerd?

1. De burgerlijke verdediging tegen vorderingen tot schadeloosstelling op extracontractuele gronden als een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid de verdediging ten laste neemt of zou moeten nemen en er geen belangenconflict met deze verzekeraar optreedt. De verzekeraar komt niet tussen indien er geen B.A.-verzekering onderschreven werd, maar wel had kunnen onderschreven worden, of indien de betrokken B.A.-verzekering haar waarborgen geschorst heeft wegens wanbetaling van de premies.

2. Er is geen tussenkomst voor schadegevallen waarvan de schade lager dan of gelijk is aan de vrijstelling voorzien in de aansprakelijkheidspolissen;

3. Geschillen die onder de bevoegdheid van internationale en supranationale rechtbanken vallen;

4. U bent niet verzekerd voor daden van grove schuld opgesomd in de speciale voorwaarden;

5. Misdaden en gecorrectionaliseerde misdaden;

Zijn er dekkingsbeperkingen?

1. U bent niet verzekerd voor juridische conflicten die aanwezig zijn bij het onderschrijven van het contract.

2. Er is geen dekking als u bij het afsluiten van het contract op de hoogte bent van de feiten die aanleiding geven tot het juridisch geschil.

3. Voor een aantal waarborgen gelden wachttermijnen en is minimale financiële inzet vereist vooraleer de verzekeraar externe kosten maakt.

4. Er wordt geen dekking verleend wanneer op het ogenblik van het plaatsvinden van het schadegeval, de dronebestuurder geen vliegvergunning heeft en wanneer de drone niet wettelijk tot het luchtverkeer toegelaten werd. De dekking wordt echter verleend aan de verzekerde personen die zonder nalatigheid van hunnentwege

niet wisten, hetzij dat de dronebestuurder geen vliegvergunning had, hetzij dat de drone niet wettelijk tot het verkeer toegelaten was.

5. U bent enkel verzekerd voor de geschillen m.b.t. het verhuren van drones indien de optie contractuele geschillen verhuur of ontlening drone is onderschreven.

Waar is deze verzekering geldig?

De dekking contracten en contracten verhuur of ontlening drone wordt verleend voor schadegevallen die zich voordoen in de E.U. en Zwitserland. De waarborg fiscaal en administratief recht wordt verleend voor schadegevallen die zich voordoen in België.

De overige dekkingen gelden voor alle schadegevallen die zich wereldwijd voorgedaan hebben en dit voor zover de verdediging van uw belangen in deze landen waargenomen kan worden.

Bij vragen, contacteer ons gerust! Wij helpen u graag verder.

Comments


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page